Nhà máy xe điện Wuqing tuyển số lượng lớn công nhân tạm thờitìm việc lái xe gia đình tại tphcmnew

Nhà máy xe điện Wuqing tuyển số lượng lớn công nhân tạm thờitìm việc lái xe gia đình tại tphcmnew

NhàmáyxeđiệnWuqingtuyểnsốlượnglớncôngnhântạmthờitìmviệcláixegia