17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũyody là gìnew

17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũyody là gìnew

17nhândântệ/giờchođồănvàchỗởchongườiphụcvụcũyodylàgìnew:17nhâ