Người phục vụ đồ ăn và chỗ ở cũthực tập sinh là gìnew

Người phục vụ đồ ăn và chỗ ở cũthực tập sinh là gìnew

Ngườiphụcvụđồănvàchỗởcũthựctậpsinhlàgìnew:Ngườiphụcvụđồănvàchỗ