Nhiều năm trước, bồi bàn trong nhà hàng lẩu là 17 nhân dân tệ / giờ cho tiền phòng và tiền ăntuyen nhan congnew

Nhiều năm trước, bồi bàn trong nhà hàng lẩu là 17 nhân dân tệ / giờ cho tiền phòng và tiền ăntuyen nhan congnew

Nhiềunămtrước,bồibàntrongnhàhànglẩulà17nhândântệ/giờchotiềnphò