Nhà máy điện tử Beichen tuyển lao động nam nữ tạm thờiadidas tuyển dụngnew

Nhà máy điện tử Beichen tuyển lao động nam nữ tạm thờiadidas tuyển dụngnew

NhàmáyđiệntửBeichentuyểnlaođộngnamnữtạmthờiadidastuyểndụngnew:Nhàm